د فکر زیری

Description

Click Here To Download And Read

سبطِ حسن کی کتاب “نویدِ فکر” کا پشتو ترجمہ

کتاب مو په خدمت کې، د تاریخ او افکارو یوه ښه ټولګه. مثبتي نیوکۍ او مثبت ځوابونه.
لیکوال: سید سبط حسن
ژباړن: غورځنګ اتل